Rinkti taikliausi lankininkai

 

Dai­va MA­ŽU­LY­TĖ
Rugp­jū­čio 15 die­ną pir­mą kar­tą mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­reng­tas kon­kur­sas „Taik­liau­sias Plun­gės mies­to lan­ki­nin­kas". Šau­dy­mo iš lan­ko tur­ny­ras vy­ko „Žem­suo­dos kai­me­ly­je" Mar­do­sų kai­me. Nors iš­ban­dy­ti sa­vo ran­kos ir akies taik­lu­mą iš­drį­so ne­dau­ge­lis, ta­čiau tie, ku­rie pa­si­ry­žo, ne­si­gai­lė­jo, nes pui­kiai pra­lei­do lai­ką.

Kon­kur­są „Taik­liau­sias Plun­gės mies­to lan­ki­nin­kas 2009" or­ga­ni­za­vo ne­se­niai Plun­gė­je veik­lą pra­dė­jęs šau­dy­mo iš lan­ko klu­bas „Vi­du­ram­žių šau­liai". Į „Žem­suo­dos kai­me­lį" at­vy­ku­sie­ji ir už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji da­ly­vių są­ra­še var­žė­si dvie­jo­se skir­tin­go­se gru­pė­se: tu­rin­tys sa­vo lan­kus ir šau­dan­tys ne pir­mą kar­tą bei šau­dan­tys su klu­bo „Vi­du­ram­žių šau­liai" in­ven­to­riu­mi ir tai da­ran­tys pir­mą kar­tą. Prieš pra­si­de­dant tur­ny­rui, pra­de­dan­tie­siems bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos pa­si­tre­ni­ruo­ti ir ap­si­pras­ti su jų ran­ko­se at­si­dū­ru­siu lan­ku. Sma­gu, kad tur­ny­re da­ly­vau­ti pa­no­ro ne vien tik plun­giš­kiai.

Akies ir ran­kos taik­lu­mą pra­de­dan­tys šau­liai iš­ban­dė šau­dy­da­mi iš 10, 15 ir 18 met­rų at­stu­mo, o la­biau pa­ty­rę - ir 20 bei 25 met­rus ati­to­lę nuo tai­ki­nio. Šau­liai šaudė pen­kis kar­tus po tris šū­vius. Pir­mą kar­tą ran­ko­se lai­kan­čių­jų lan­ką gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si Li­nui Moc­kui iš Kel­mės. Jis su­rin­ko 250 taš­kų. Ant­rą­ją vie­tą, „su­šau­dęs" 239 taš­kus, pel­nė klai­pė­die­tis Fi­li­pas Bor­co­vas, tre­čią­ją - plun­giš­kė Ing­ri­da Ru­pei­kie­nė (jos są­skai­to­je - 120 taš­kų).

Su sa­vo lan­kais šau­džiu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je taik­liau­sią ran­ką tu­rė­jo plun­giš­kis Vid­man­tas Gend­vi­las (419 taš­kų). Ant­ra­sis li­ko taip pat plun­giš­kis Min­dau­gas Bie­liaus­kas (369 taš­kai), tre­čio­ji pri­zi­nė vie­ta ati­te­ko sve­čiui iš sos­ti­nės Ro­lan­dui Va­lan­čiui, ku­ris pel­nė 296 taš­kus.

Klu­bo „Vi­du­ram­žių šau­liai" va­do­vas Arū­nas Ru­pei­ka džiau­gia­si, kad da­ly­vių at­si­lie­pi­mai apie kon­kur­są ge­ri, kad jiems šau­dy­ti pa­ti­ko, kad jie do­mė­jo­si klu­bo veik­la ir no­rė­jo su­ži­no­ti, kur ga­li­ma iš­mok­ti šau­dy­ti iš lan­ko. „Pir­mą kar­tą su­reng­ta­me šau­dy­mo iš lan­ko tur­ny­re gal ir ne­bu­vo la­bai daug žmo­nių, ta­čiau tam, ma­tyt, rei­kia dau­giau lai­ko. Ka­muo­lį mė­ty­ti ar spir­ti jį į var­tus ga­li kiek­vie­nas, tai yra ma­si­nio spor­to ša­kos, o lan­ki­nin­kys­tė Lie­tu­vo­je tik pra­de­da vys­ty­tis, to­dėl, lai­kui bė­gant, ma­nau, šiuo spor­tu la­biau su­si­do­mės ir Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai. Su kiek­vie­nu spor­tu rei­kia su­si­gy­ven­ti, o Plun­gė­je šau­dy­mas iš lan­ko - nau­jie­na, tik pra­džių pra­džia", - po tur­ny­ro sa­kė A. Ru­pei­ka, pa­ti­kin­da­mas, kad atei­ty­je pa­na­šių tur­ny­rų plun­giš­kiai tik­rai ga­li dar lauk­ti. „Taik­liau­sio Plun­gės mies­to lan­ki­nin­ko" rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­si­me kiek­vie­nais me­tais ir siek­si­me, kad tai tap­tų tra­di­ci­ja", - atei­ties pla­nais pa­si­da­li­jo „Vi­du­ram­žių šau­lių" va­do­vas.

Pungės žinios

Komentarų nėra:

Teikia „Blogger“.